soall.ir
جنگ صلیبی یکم | از بوهمون سردار نیرنگ‌باز تا عهدنامه بین مصر و صلیبیون | سوال دات ای ار
بوهمون با نیرنگ‌ حکومت انطاکیه رو بدست آورد. این سردار سر ۳۰۰ اسیر ترک رو از تن جدا کرد و... مصر با استفاده از موقعیت برای پس گرفتن اورشلیم...