soaicanet.wordpress.com
“Đừng bao giờ mua nhãn hiệu sữa này nữa!”
“Đừng bao giờ mua nhãn hiệu sữa này nữa!” 4dummies.info soaica.net Tôi không phải là một chuyên gia xử lý khủng hoảng thương hiệu nhưng tôi nghĩ yếu tố chân thành là một trong những điều kiện tiên …