snowmonkeyphotoblog.com
Day 171- Street Shamisen- Part 2
Part two of my street shamisen photo shoot. See part one.