smsmine.wordpress.com
तिळगुळ घ्या गोडगोड बोला
बरं !!!! मी काय म्हणतो, , , ,ते , , , ,”तिळगुळ घ्या गोडगोड बोला” वाले मॅसेज चालु करायचे का ???? 😃😃😃…