smsmine.wordpress.com
पप्पा नाव घ्या
मुलगा : पप्पा नाव घ्या बाप : सुटले सर्व मित्र विसकटले सुत्र विसरलो माझ गोत्र विचारीना मला कुत्र जेव्हा पासून तुझ्याआयला …घातल मंगळसुत्र.…