smsmine.wordpress.com
मकरसक्रांतीच्या हार्दीक शुभेच्छा
राग असावा तिळासारखा, बोली असावी साखरेसारखी, प्रेम असावे गुळासारखे, नाती असावी तिळगुळासारखी मकरसक्रांतीच्या हार्दीक शुभेच्छातिळ गुळ घ्या…गोड गोड बोला……