smsmine.wordpress.com
Happy Akshaya Tritiya
Sanskrit Word Akshaya means one that never diminishes.May this day of Akshaya Tritiya bring you good luck and success which never diminishes. Happy Akshaya Tritiya