smsmine.wordpress.com
पोरीला फिट आली
आजोबा- आरे ते बघ त्या पोरीला फिट आली..मान वाकडी झालीय, तोंङ वाकङ झालय, हात वर गेलाय.. . . . . . .. . . .नातू -आओ आबा फिट नाही, ती सेल्फी काढते….…