smsmine.wordpress.com
श्री हनुमान चालीसा
श्री हनुमान चालीसा श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकू फल चारि बुध्दि हीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार | बल बुध्दि विद्या देहु मोंही , हरहु कलेश विका…