smsmine.wordpress.com
सुखकर्ता दु:खहर्ता : आरती
सुखकर्ता दु:खहर्ता वाता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची।।१।। जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति। दर्शनमात्रे मन: कामना पुरती।।धृ।। रत्नखचित फर…