smsmine.wordpress.com
गुरुपूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनायें
“गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः | गुरु: साक्षात परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः.||” गुरुपूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनायें|…