smart-cities.co.il
5 הערים החכמות והמפתיעות לשנת 2015
למושג "העיר החכמה" – ניתן להתייחס בהיבטים שונים. לרוב הוא כולל בתוכו תחומים הנוגעים לאנרגיה נקייה, מידע זמין, ממשל פתוח ומערכות תקשוב ומידע. אלה נועדו לשרת את העיר במטרה לשפר את איכות …