smabloggers.com
An Introduction to Wuji Quan
Wujiquan (Chinese (無極拳): Pinyin: Wujiquan; Wade-Giles: Wu Chi Chuan): ‘Ultimate Void Boxing’: Is a rare and Secret Ultimate Void Boxing Skill, and is said to be the Mother Art of Taijiquan; from Wu…