slife.org
Bektashi Order
Bektashi Order or Shī‘ah Imāmī Alevī-Bektāshī Ṭarīqah (Tarikati Bektashi; Bektaşi Tarîkatı) is a Sufi dervish order (tariqat) named after the 13th century Alevi Wali (saint) Haji Bektash Veli from Khorasan, but founded by Balım Sultan.