slavyangrad.org
Motorola Killed in Donetsk
Original: Komsomolskaya Pravda / Article by Aleksandr Kots Translated by Gleb Bazov / Edited by @GBabeuf A legendary commander of the Novorossiya Militia, Arsen Pavlov, has been murdered in a terro…