slam.lu
Entrevue mam Claude Meisch
Den 21. Februar hate mir d’Méiglechkeet mam Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dem Claude Meisch, en Interview ze maachen. Eis Schwéierpunkten loungen bei dësem Interview bei him als Persoun, als Minister op senger neier Aarbecht, an awer och de Ministère selwer, souwéi d’Lycéesreform. Mëscht ären Alter aus Iech e Minister, dee méi no un deene Jugendlechen ass? Op eis...