sirwaffsalot.wordpress.com
17.06.13
SHAPE: personal SKIN: Fruk Bennett skin Shade 1 Blond EYES: [theSkinnery] Lovers eye-Hazel HAIR: [taketomi]_Gyp_Platinum01 HAIRBASE: Alofoke! Hair Base BEARD: [Atro Patena] – Beard A3_Platinu…