simpleswedish.com
Vanliga prepositioner - Giới từ thường gặp trong tiếng Thụy Điển (Phần 1) | Simple swedish
Nối tiếp loạt bài viết giới từ thường gặp trong tiếng Thụy Điển về cảm xúc, vị trí và thời gian, ở bài viết này là những giới từ thường gặp tiếng Thụy Điển trong giao tiếp hàng ngày.