silkomohr.ir
دستگاه مهر برجسته
مهر برجسته چیست ؟ مهر برجسته به مهرهایی گفته میشود که کاغذ را برجسته میکنند این مهرها به مهر پرسی - مهر سنگی - مهر فلزی و مهر آهنی نیز معروفند دستگاه مهر برجسته با آموزش رایگان بهمراه لوازم مهرسازی برجسته از 85 هزارتا 990 هزار تومان.