sicknesskungfu.com
Theory of Taijiquan
孫氏太極拳參考資料/Sun Shi Taijiquan Can Kao Zi Liao – Sun Style Taijiquan Reference Material 一、王宗岳太極拳論 1. Wang Zongyue’s Taijiquan Theory 二、武禹襄太極拳論 2. Wu Yuxiang’s Taijiquan Theory 三、十三勢行…