sicknesskungfu.com
形意雙手劍法十字訣/Xingyi Shuangshou Jian Fa Shizi Jue – Xingyi Two Handed Sword Method Ten Character Secret
劈砍刺撩剪, 掛劃裹撥圈。 劈/Pi – Chop 砍/Kan – Hack 刺/Ci – Stab 撩/Liao – Scoop 剪/Jian – Cut 掛/Gua – Hang 劃/Hua – Slash 裹/Guo – Wrap 撥/Bo – Deflect 圈/Quan &#…