sicknesskungfu.com
尹氏八卦掌八形掌法/Yin Shi Baguazhang Ba Xing Zhang Fa – Yin Style Baguazhang’s Eight Animals Palm Method
乾卦獅形連環掌/Qian Gua Shi Xing Lianhuan Zhang – Qian Gua Lion Shape Interlocking Palm: 削/Xiao – Sweeping, 碴/Cha – Cutting, 劈/Pi – Chopping, 掛/Gua – Hooking, 振/Zhen – …