sicknesskungfu.com
形意拳三體/Xingyiquan San Ti – Xingyiquan’s Three Bodies
三體者, 天地人三才之象也。在拳中為頭手足是也。三體又各分為三節, 而內外相合。 頭為根節; 在外為頭, 在內為泥丸宮是也。脊背為中節; 在外為脊背, 在內為心是也。腰為梢節; 在外為腰, 在內為丹田是也。肩為根節, 肘為中節, 手為梢節。胯為根節, 膝為中節, 足為梢節。是三節之中, 又各有三節也。此理乃合於六書之九數。丹書云: “道虛無生一氣, 使從一氣產陰陽, 陰陽再合成三…