sicknesskungfu.com
劉德寬八卦掌一直六十四手拳譜/Liu Dekuan Baguazhang Yizhi Liushisi Shou Quanpu – Liu Dekuan’s Baguazhang Straight Line 64 Hands Boxing Chart Part 8
•起式: 老僧托缽掌/Qishi: Lao Seng Tuo Bo Zhang – Beginning Pattern: Old Monk Lifts Bowl Palm 四龍取水/Si Long Qu Shui – Four Dragons Draw Water 懷中抱月/Huai Zhong Bao Yue – Hold the Moon Agains…