sicknesskungfu.com
劉德寬八卦掌一直六十四手拳譜/Liu Dekuan Baguazhang Yizhi Liushisi Shou Quanpu – Liu Dekuan’s Baguazhang Straight Line 64 Hands Boxing Chart Part 7
•起式: 老僧托缽掌/Qishi: Lao Seng Tuo Bo Zhang/Beginning Pattern: Old Monk Lifts Bowl Palm 插花掖肘/Cha Hua Ye Zhou – Thrust the Flower Under the Elbow 單鳳投巢/Dan Feng Tou Chao – Single Phoenix Jump…