sicknesskungfu.com
劉德寬八卦掌一直六十四手拳譜/Liu Dekuan Baguazhang Yizhi Liushisi Shou Quanpu – Liu Dekuan’s Baguazhang Straight Line 64 Hands Boxing Chart Part 6
•起式: 老僧托缽掌/Qishi: Lao Seng Tuo Bo Zhang – Beginning Pattern: Old Monk Lifts Bowl Palm 千斤墜地/Qian Jin Zhui Di – One Thousand Jin Drops to the Ground 日月並行/Ri Yue Bing Xing – Sun &amp…