sicknesskungfu.com
劉德寬八卦掌一直六十四手拳譜/Liu Dekuan Baguazhang Yizhi Liushisi Shou Quanpu – Liu Dekuan’s Baguazhang Straight Line 64 Hands Boxing Chart Part 5
•起式: 老僧托缽掌/Qishi: Lao Seng Tuo Bo Zhang – Beginning Pattern: Old Monk Lifts Bowl Palm 脫身化影/Tuo Shen Hua Ying – Escaping Body Changing Shadow 捋手蹁踩/Luo Shou Pian Cai – Brushing Hand…