sicknesskungfu.com
劉德寬八卦掌一直六十四手拳譜/Liu Dekuan Baguazhang Yizhi Liushisi Shou Quanpu – Liu Dekuan’s Baguazhang Straight Line 64 Hands Boxing Chart Part 4
•起式: 老僧托缽掌/Qishi: Lao Seng Tuo Bo Zhang – Beginning Pattern: Old Monk Lifts Bowl Palm 走馬回頭/Zou Ma Hui Tou – Running Horse Turns Head 二仙傳道/Er Xian Chuan Dao – Two Immortals Propaga…