sicknesskungfu.com
劉德寬八卦掌一直六十四手拳譜/Liu Dekuan Baguazhang Yizhi Liushisi Shou Quanpu – Liu Dekuan’s Baguazhang Straight Line 64 Hands Boxing Chart Part 3
•起式: 老僧托缽掌/Qishi: Lao Seng Tuo Bo Zhang – Beginning Pattern: Old Monk Lifts Bowl Palm 進步團撞/Jin Bu Tuan Zhuang – Advance Step Roll & Crash 白猿獻桃/Bai Yuan Xian Tao – White Ape Pr…