sicknesskungfu.com
劉德寬八卦掌一直六十四手二十六字/Liu Dekuan Baguazhang Yizhi Liushisi Shou Ershiliu Zi – Liu Dekuan’s Baguazhang Straight Line 64 Hands 26 Characters
Liu Dekuan was a famed martial artist born in Cangzhou, Hebei Province during the late Qing Dynasty. Liu was famous for his skill in a range of styles, such as Yue Shi San Shou/岳氏散手, Liu He Quan/六合…