sicknesskungfu.com
三十六計/San Shi Liu Ji – The Thirty six Stratagems
•勝戰計/Sheng Zhan Ji – Victorious Battle Stratagems• 瞞天過海/Man Tian Guo Hai – Decieve Heaven to Cross the Sea 圍魏救趙/Wei Wei Jiu Zhao – Besiege Wei to Rescue Zhao 借刀殺人/Jie Dao Sha Ren …