sicknesskungfu.com
岳飛六要論/Yue Fei Liu Yao Lun – Yue Fei’s Sixth Essential Thesis
心與意合,意與氣合,氣與力合,內三合也,手與足合,肘與膝合,肩與胯合,外三合也,此為六合,左手與右足相合,左肘與右膝相合,左肩與右胯相合,右之與左以然,以及頭與手合,手與身合,身與步合,孰非外合,心與眼合,肝與筋合,脾與肉合,肺與身合,腎與骨合,孰非內合,豈但六合而已哉,然此特分而言之也,總之一運而無不動,一合而無不合,五形百骸,悉用其中矣。 The Xin & Yi combine…