sicknesskungfu.com
螳螂拳翻車轆轤捶六六三十六/Tanglangquan Fanche Lulu Chui Liu Liu San Shi Liu – Tanglangquan Water Wheel & Windlass Hammers Six Six Thirty six
車者如車輪之旋轉無端也,轆轤者如轆轤之流轉無已也,既曰翻車,而又曰轆轤者單手為轆,雙手成輪也,車如轆轤,而加一翻字,反來復去,倒顛無已也,翻車轆轤,而兼以崩匝粘拿之手,貼靠連環之勢,捶肘互加,膝腳並用,則成螳螂打矣,翻車遠,而螳螂近,翻車疏,而螳螂密,其實翻車並不疏遠,比較之螳螂則微似疏遠耳,翻車無處躲,螳螂無處招,隨機應變渾身是打,此短打之妙境,手法之極致也,螳螂有刀即捶肘也,故一名拒斧,…