sicknesskungfu.com
岳飛二要論/Yue Fei Er Yao Lun – Yue Fei’s Second Essential Thesis
嘗有世之論捶者,而兼論氣者矣,夫氣主于一,可分為二,所謂二者,即呼吸也,呼吸即陰陽也,捶不能無動靜,氣不能無呼吸,吸則為陰,呼則為陽,主呼靜者為陰,主乎動者為陽,上升為陽,下降為陰,陽氣上升而為陽,陽氣下行而為陰,陰氣下行而為陰,陰氣上行而為陽,此陰陽之分也,何為清濁,升而上者為所清,降而下者為濁,清氣上升,濁氣下降,清者為陽,濁者為陰,而要之陽以滋陰,渾而言之,統為氣,分而言之為陰陽,氣不…