shohin-europe.com
Danish Bonsai Society 25 years - 2006 – Shohin Bonsai Europe garden Kisetsu-en by Morten Albek