shohin-europe.com
China, Changzhou Bonsai and Tea nursery / shop - 2014 – Shohin Bonsai Europe garden Kisetsu-en by Morten Albek