shohin-europe.com
Displaying bonsai – Bonsai garden Kisetsu-en by Morten Albek
Bonsai and Shohin-bonsai can easily be put on display in your house. It is a nice way to welcome guests, … Displaying bonsai Read More »