shohin-europe.com
Masahiko Kimura – Shohin Bonsai Europe - Morten Albek
(English subtitles) 2005.