shohin-europe.com
Hiroshi Takeyama – Shohin Bonsai Europe - Morten Albek