shohin-europe.com
Daizo Iwasaki – Shohin Bonsai Europe - Morten Albek
(English subtitles). 2005.