shirathachaos.wordpress.com
ענת חנה לזרע/ מעלה עפיפונים על הכתב
ענת חנה לזרע מתארת פה מין התרחשות בראשיתית, המתחילה במצב קודם של רגיעה ההכרחי להתרחשות, ומשם תיאור יפהפה ומוצלח שעושה שימוש בתהליכים הלקוחים מתחום איתני הטבע שבסופו – התפרצות געשתית. השי…