shipwrecklog.com
Jian Hong No. 1
The 71 meter long, 1600 dwt cargo vessel Jian Hong No. 1 sank in the Taiwan Strait near Wenzhou, China. The Jian Hong No. 1 was en route to South Korea from Taichung with a cargo of sugar when it …