shipwrecklog.com
Xin Hong Xiang 59
The 98 meter long cargo vessel Xin Hong Xiang 59 struck a bridge over the Haihe River near Tianjin, China. The Xin Hong Xiang 59 failed to wait for the swing bridge to fully raise when it struck wi…