shipwrecklog.com
Gang Tai Tai Zhou
The 241 meter long, 44,585 dwt container ship Gang Tai Tai Zhou ran ashore on the southern end of Kinmen Island, Taiwan. The Gang Tai Tai Zhou had been at anchor attempting to ride out typhoon Mera…