shipwrecklog.com
Tsunami: Genei Maru No. 88
The fishing vessel Genei Maru No. 88 went ashore after the tsunami struck the port of Hachinohe, Japan.