shibsazan.com
اجرای سقف شیروانی
اجرای سقف شیروانی سقف شیروانی (Gable Roof، Dutch Gable)، نامی است که برای سقف های شیبدار گذاشته شده است و به طور ویژه در شهرهای ساحلی و یا شهرهای باران خیز مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی سقف شیروانی، اجرای سقف شیروانی و هزینه های مربوط به پیاده سازی