sharonraz.wordpress.com
זוכרים את בתי ההבראה?
לי דווקא יש רק זיכרון אחד ספציפי ודי עמום. הכל היה שונה פעם. החברה הזו היתה שונה. היו בתי הבראה, ונופש ומנוחה היו עושים בארץ, חלק מהאנשים, ובמחיר מסובסד. זו היתה תרבות אחרת. נופש, חופש, מרגוע, הברא…