shahrvand.com
اما و اگرهای دولت اعتدال گرا در دفاع از حقوق انسانی!/هادی وقفی - شهروند
منشور شهروندی حسن روحانیدر مورد ازدواج کودکان دختر، آپارتاید جنسیتی و تبعیض های متعدد میان حقوق زنان و مردان ساکت است. منشور با اما و اگر های بسیار همراه است و تمام حقوق و آزادی ها را با شروطی مثل "مبانی اسلام" یا "امنیت ملی" محدود می کند...