shahrvand.com
چند شعر از :خالد بایزیدی(دلیر) - شهروند
سپیده دم! ماه را کشان کشان می برند و ستارگان