shahrvand.com
چهار قسمت از نامه های خصوصی ی بهادر درانی و آهو حسانی/زیبا کرباسی - شهروند
باغ عجایبی زیر پای آسمان پهن کرده بودم با چشمه های شیرینش ستون های برافراشته از گیاهان موافق گل هایی که نحو سادگی بودند